Baza wiedzy

Baza wiedzy

W  Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym  udzielane są świadczenia medyczne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, którzy wymagają,  ze względu na stan zdrowia, całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Tak – dzieje się to w przypadkach:

 • Kiedy u pacjenta stwierdzona jest czynna choroba nowotworowa.
 • Kiedy u pacjenta występuje choroba psychiczna (diagnoza psychiatryczna).
 • Kiedy u pacjenta występują uzależnienia.
 • Kiedy początkowa ocena pacjenta według skali opartej na skali Barthel jest większa niż 40 pkt.

Podstawowym dokumentem jest Skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, które wystawia lekarz pierwszego kontaktu (jeśli pacjent w danej chwili przebywa w domu) lub lekarz prowadzący pacjenta w szpitalu.

Kolejnymi dokumentami jest Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego (ocena samodzielności wg skali Barthel) i wywiad pielęgniarki środowiskowej. Analogicznie jak w przypadku skierowania wystawia je pielęgniarka środowiskowa w przychodni lub pielęgniarka w oddziale szpitalnym.

Pozostałe dokumenty to:

 • Wykaz stosowanych leków.
 • Skala Glasgow.
 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy.
 • Zgodę świadczeniobiorcy na potrącanie 70% dochodów za pobyt w ZP-O.
 • Karty informacyjne z pobytu w szpitalu.
 • W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej należy załączyć: (postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego).
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej należy załączyć: (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji).
 • W przypadku osoby zaszczepionej przeciw COVID-19 należy załączyć certyfikat szczepienia.

W przypadku pacjentów żywionych dojelitowo (PEG) dodatkowo:

 • Karta kwalifikacji do żywienia dojelitowego. Nie przyjmujemy pacjentów żywionych pozajelitowo i wentylowanych mechanicznie.
 • Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywiania.
 • Harmonogram żywienia pacjenta.

Skala Barthel jest testem diagnostycznym, stosowanym do oceny sprawności ruchowej i samodzielności pacjenta.

Obejmuje 10 aspektów – czynności, które zdrowy człowiek wykonuje samodzielnie, natomiast chory – może wymagać częściowej lub całkowitej pomocy:

 • spożywanie posiłków,
 • przemieszczanie się,
 • utrzymanie higieny osobistej,
 • korzystanie z toalety,
 • mycie, kąpiel całego ciała,
 • poruszanie się po powierzchniach płaskich,
 • wchodzenie i schodzenie po schodach,
 • ubieranie i rozbieranie się,
 • kontrolowanie stolca,
 • kontrolowanie moczu.

W każdym z tych aspektów podane są możliwe odpowiedzi, opisujące zdolność chorego do wykonania owych czynności. Są one punktowane: 0, 5, 10, 15 pkt. (maksymalna liczba punktów do uzyskania jest równa 100 pkt.).

Uzyskanie punktów od 0 do 40 w skali Barthel kwalifikuje chorego do opieki długoterminowej w ramach refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety pacjent, który uzyskał ponad 40 pkt. nie będzie mógł zostać przyjęty do Zakładu.

Świadczenia realizowane w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym to:

 • opieka lekarska
 • opieka pielęgniarska
 • rehabilitacja,
 • świadczenia logopedy,
 • świadczenia psychologa,
 • terapia zajęciowa,
 • leczenie dietetyczne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • badania diagnostyczno-analityczne w koniecznym zakresie,
 • edukacja zdrowotna polegająca na przygotowaniu pacjenta, rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji warunkach domowych,
 • opieka duszpasterska i korzystanie z obrzędów liturgicznych.

Czas oczekiwania na miejsce w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym uzależniony jest od kilku czynników. Po pierwsze od kwalifikacji medycznej pacjenta (przypadek nagły/pilny lub stabilny), a po drugie od posiadanych dodatkowych uprawnień (np. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub orzeczenie  o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji).

Obowiązuje kolejka oczekujących. Czas oczekiwania waha się od kilku do kilkunastu tygodni. Nie realizujemy przyjęć z dnia na dzień.

Komplet dokumentów można pobrać ze strony internetowej Zakładu pod adresem www.zpo.stalowowolski.pl (w zakładce „Do pobrania”) lub osobiście w Zakładzie przy ul. J. Dąbrowskiego 5 w Stalowej Woli.

Dokumenty można złożyć osobiście w placówce lub przesłać pocztą tradycyjną.

Dokumenty można dostarczyć w poniedziałek w godzinach 8:00-15:35, a w pozostałe dni robocze  w godzinach 7:00-14:35 w punkcie petenta (parter z tyłu budynku) przy ul. J. Dąbrowskiego 5 w Stalowej Woli.

Pobyt w Zakładzie jest odpłatny w wysokości 70% dochodu pacjenta. W ramach tej opłaty pacjent otrzymuje wyżywienie i zakwaterowanie. NFZ finansuje natomiast opiekę medyczną – lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, badania, leki, wyroby medyczne (np. pieluchomajtki).

Odpłatność za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym wynosi zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1285 t.j), wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy. Koszt świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości opłaty miesięcznej.

Pacjent przebywa w naszej placówce do momentu poprawy stanu zdrowia na tyle, że może on funkcjonować w domu samodzielnie, bądź z niewielką pomocą osób bliskich. W momencie przekroczenia 40 punktów w skali Barthel, informujemy rodzinę, że jeżeli stan pacjenta  w ciągu miesiąca nie ulegnie pogorszeniu, dochodzi do wypisu. W każdej chwili pacjent lub rodzina może skorzystać z wypisu na własne życzenie.

Są to w zdecydowanej większości chorzy w stanach ciężkich – pacjenci leżący lub prowadzący wózkowo-łóżkowy tryb życia. Osoby, które ze względu na bardzo duży deficyt samoopieki wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji.

Tak. W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym  zatrudniamy wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Dysponujemy profesjonalnymi salami rehabilitacji wraz z niezbędnym sprzętem. Rehabilitacja prowadzona jest w podstawowym zakresie, który pozwala na utrzymanie optymalnej sprawności pacjenta.

Tak. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zapewnia opiekę duszpasterską. Kapelan  odprawia Msze Święte. Ponadto na życzenie pacjenta lub rodziny kapelan udziela sakramentów świętych.

Nie. Rzeczy osobiste pacjenta odbiera rodzina (nie rzadziej niż raz w tygodniu) lub pralnia zewnętrzna– po uprzednim zawarciu umowy.

Nie. Świadczenia udzielane w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym finansowane są wyłącznie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nie, kwota tzw. 13. i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu pacjenta, tak więc nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu miesięcznej opłaty za pobyt pacjenta w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.