O Zakładzie

O Zakładzie

 

Misją Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli jest pomoc człowiekowi przewlekle choremu w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości jego życia.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienia odpowiednie do stanu zdrowia a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

Celem pobytu podopiecznego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym jest:

  1.  poprawa stanu zdrowia,
  2.  zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
  3.  aktywizacja i usprawnianie ruchowe,
  4.  zapewnienie bezpieczeństwa i opieki,
  5.  uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności,
  6.  umacnianie zdrowia,
  7.  przygotowanie chorego i jego rodziny – opiekunów, bliskich do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
  8.  pomoc w zakresie powrotu chorego do aktywnego życia w społeczeństwie i rodzinie.

Zapewniamy respektowanie podstawowych wartości (w tym wynikających z praw człowieka i pacjenta) a szczególnie takich jak: godność, intymność, niezależność, poczucie bezpieczeństwa, prawo dokonywania wyboru, rozwój osobowości.

Świadczymy ciągłą i kompleksową opiekę zdrowotną, przewidującą czasowy charakter pobytu podopiecznych i uwzględniającą stały lub okresowy powrót chorego do środowiska zamieszkania, w którym opieka jest kontynuowana – stała współpraca ze szpitalem opieki krótkoterminowej oraz ze świadczeniodawcami POZ.