Zasady ubiegania się o przyjęcie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

Zasady ubiegania się
o przyjęcie do Zakładu

ZASADY KIEROWANIA DO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

Świadczeniobiorca (pacjent/opiekun prawny w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej) występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

Kompletny wniosek zawiera:

 • Wywiad pielęgniarski – wypełnia pielęgniarka, zaświadczenie lekarskie – wypełnia lekarz,
 • Skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego – wypełnia lekarz,
 • Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego (ocena samodzielności wg skali Barthel) – wypełnia pielęgniarka oraz lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Wykaz stosowanych leków – wypełnia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego – wypełnia lekarz, jeśli pacjent wymaga takiego żywienia,
 • Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywiania – wypełnia lekarz, jeśli pacjent wymaga żywienia pozajelitowego lub dojelitowego,
 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (aktualna decyzja organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury/renty, decyzja o przyznaniu zasiłku stałego itp.),
 • Zgodę świadczeniobiorcy na potrącanie 70% dochodów za pobyt w ZP-O (koszt wyżywienia i zakwaterowania),
 • Karty informacyjne z pobytu w szpitalu (jeśli świadczeniobiorca przebywał w szpitalu),
 • Wyniki badań (jeśli świadczeniobiorca takimi dysponuje),
 • W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej należy załączyć: (postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego),
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej należy załączyć: (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji),
 • W przypadku osoby zaszczepionej przeciw COVID-19 należy załączyć: certyfikat szczepienia.

Komplet dokumentów dostępny do pobrania na stronie internetowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli   (https://zpo.stalowowolski.pl/dokumenty-do-pobrania) bądź osobiście w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym (wejście przez Kącik Petenta).

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres zakładu:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. J. Dąbrowskiego 5, 37-464 Stalowa Wola.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym lub pod nr tel. (15) 844-86-15.

WARTO WIEDZIEĆ

Do ZP-O PRZYJMOWANI są pacjenci wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, którzy uzyskali 40 pkt lub mniej w skali Barthel.

Do ZP-O NIE MOGĄ być przyjęte osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej, lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Przyjęcia do Zakładu odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem osób oczekujących (lista osób oczekujących). O dokładnym terminie przyjęcia informujemy pisemnie lub telefonicznie. Procedura przyjęcia pacjentów odbywa się w dni powszednie w godz. 800 – 1400.

Pobyt w Zakładzie jest współfinansowany ze środków NFZ. Pacjent ponosi odpłatności za pobyt w ZPO (koszt wyżywienia i zakwaterowania) w wysokości  70% dochodu świadczeniobiorcy, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 250% minimalnej wartości świadczenia.
Opłatę ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy, w szczególności:
1) decyzji organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej;
2) decyzji o przyznaniu zasiłku stałego.

Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w Zakładzie.

Celem uproszczenia procedury potrącania odpłatności za pobyt pacjenta w Zakładzie, zalecamy, aby każdy pacjent posiadał indywidualny rachunek bankowy, na który przelewane są świadczenia pobierane przez pacjenta. 

W sytuacji przedłużającej się hospitalizacji (> 15 dni) zgodnie z §13 pkt 3 zarządzenia nr 156/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, następuje wypis pacjenta, a ponowne przyjęcie świadczeniobiorcy do zakładu wymaga uzgodnienia terminu pomiędzy świadczeniodawcą a świadczeniobiorcą lub członkiem jego rodziny albo opiekunem faktycznym lub prawnym.

Świadczeniobiorca i/lub rodzina w jego imieniu w czasie pobytu w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym nie mogą korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, zleceń na wyroby medyczne).

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.06.2012 r. w sprawie kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. 2022.1755 t.j.).
 2. Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2022 poz. 2561 t.j.).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. 2022 poz. 965 t.j.).

LISTA RZECZY WYMAGANYCH PRZY PRZYJĘCIU  DO ZAKŁADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

1.      DOKUMENTY:

 • Dowód osobisty – do wglądu,
 • Legitymacja emeryta/rencisty– do wglądu.

2.        NAPOJE NIEGAZOWANE:

 • Woda,
 • Soki.


3.     
ODZIEŻ:

 • Piżama– 2 pary,
 • Bluza dresowa lub polarowa–2 szt.,
 • Spodnie dresowe– 2 szt.,
 • Koszulki bawełniane– 7 szt.,
 • Skarpety– 7 par,
 • Kapcie– 1 para,
 • Lekkie nakrycie głowy (chustka, czapka z daszkiem, kapelusz),
 • Ręcznik– 2 szt.,
 • Ręcznik kąpielowy– 1 szt.

 

 

 


4.     
ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ:

 • Mydło w płynie– 2 szt.,
 • Szampon– 1 szt.,
 • Gąbka kąpielowa– 2 szt.,
 • Balsam do ciała lub krem– 1 szt.,
 • Chusteczki nawilżane– 2 opak.,
 • Chusteczki higieniczne,
 • Ręczniki papierowe– 4 rolki,
 • Pastę i szczoteczkę do zębów,
 • Kubek na protezę i preparat do jej mycia (jeżeli pacjent posiada protezę),
 • Grzebień,
 • Obcinacz do paznokci (pilnik do paznokci),
 • Przybory do golenia (maszynki i krem do golenia),
 • Pojemnik pełny (NIE KOSZYCZEK) na środki pielęgnacyjne,
 • Pojemnik plastikowy płaski (pod łóżko) z pokrywą na brudną bieliznę. Wymiary:

  – długość około 60 cm,
  – szerokość około 40 cm,
  – wysokość max. 20 cm.

1. RZECZY OSOBISTE winny być podpisane czytelnie Imieniem i Nazwiskiem Pacjenta.
2. RODZINA JEST ZOBOWIĄZANA na bieżąco dostarczać środki pielęgnacyjne – nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY INFORMUJE, IŻ NIE ŚWIADCZY USŁUGI PRANIA rzeczy osobistych pacjentów.
BIELIZNĘ OSOBISTĄ PACJENTA ODBIERA RODZINA/OPIEKUN PRAWNY (nie rzadziej niż raz w tygodniu) lub pralnia zewnętrzna– po uprzednim zawarciu umowy.