Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli, informuje, iż:

1) Administratorem Danych Osobowych jest  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli, ul. J. Dąbrowskiego 5, reprezentowany przez Dyrektora,

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Magdalena Sołtys-Kurek, dane kontaktowe:
tel. 15 643 36 35, e-mail: abi@stalowowolski.pl.

3) Zbieranie danych osobowych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym SPZOZ w Stalowej Woli odbywa się w następujących celach:

a) prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej,
b) zatrudnienia przez Administratora, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także odbywania praktyk i staży,
c) realizacja obowiązków wynikających z umowy z NFZ
d) wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej i rozliczeń finansowo-księgowych,
e) realizacji zamówień publicznych,
f) prowadzenia monitoringu ze względu na ochronę mienia.

4) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wymagają tego przepisy prawa m.in.:

a) ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
b) rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.06.2012 w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
c) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
d) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych,
e) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
f) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
g) i inne akty prawa.

Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest obowiązkowe. Podanie danych może być również konieczne do realizacji umowy czy jej podpisania.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne. Dane będziemy wtedy przetwarzać, gdy otrzymamy na to zgodę. Zgoda może być w każdym momencie wycofana – dane przed wycofaniem zgody nadal będą przetwarzane zgodnie z prawem.

 5) Dane przechowywane są tak długo, jak wymaga tego przepis prawa, np. dane z dokumentacji medycznej przez okres 20 lat.

 6) Przysługujące prawa

a) prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania:

– uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacjach o odbiorcach, w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania, źródłach pozyskiwania danych i przysługujących innych prawach,
– na zasadach wyszczególnionych w przepisach prawa przysługuje prawo do kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
– sprostowania nieprawidłowych danych, uzupełnienia niekompletnych danych np. przedstawiając dodatkowe oświadczenie.

b) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych): https://uodo.gov.pl/ – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

c) w przypadkach wskazanych w przepisach prawach (RODO, ustawa o ochronie danych osobowych):

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo do przenoszenia danych (gdy przetwarzanie opiera się na podstawie wyrażonej zgody lub w celach realizacji umowy oraz jest zautomatyzowane – prawo nie ma zastosowania do zadań wykonywanych przez administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w interesie publicznym).

Realizacja przysługującego prawa nie może naruszać praw i wolności innych osób.

Sposób realizacji praw

Możesz złożyć pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o: ograniczenie przetwarzania danych, przeniesienie danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, sprostowanie danych osobowych, usunięcie danych.

Aby skorzystać z prawa dostępu do swoich danych możesz użyć wzoru wniosku o udostępnienie informacji i kopii danych osobowych (pdf, 567 KB) .

Administrator Danych Osobowych rozpatruje wniosek/ żądanie i w terminie do miesiąca udziela odpowiedzi.

7) Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli są:

  1. Podmioty, jednostki, osoby fizyczne, osoby prawne, organy publiczne, którym udostępnia się dane osobowe w uzasadnionych przypadkach na podstawie przepisów prawa lub w związku z interesem publicznym.
  2. Strony trzecie wykazujące prawny interes np. w celu dochodzenia roszczeń.
  3. Podmioty, którym powierzono dane (wykonują zadania na zlecenie Dyrektora ZPO SPZOZ w Stalowej Woli):
1.„PERFEKT BHP”
Grzegorz Biszczat
ul. Ofiar Katynia 4,
37-450 Stalowa Wola
świadczenie usług w zakresie BHP i P.POŻ.
2.„PROBIT” Sp. z o.o.ul. Aleksandra Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław
świadczenie usług związanych z dostarczaniem
i realizacją wdrożeń oprogramowania, wykonywanie usług serwisowych
3.Comarch Healthcare S.A.al. Jana Pawła II 39a,
31-864 Kraków
świadczenie usług związanych z dostarczaniem
i realizacją wdrożeń oprogramowania, wykonywanie usług serwisowych
4.Starostwo Powiatowe w Stalowej Woliul. Podleśna 15,
37-450 Stalowa Wola
przetwarzanie danych osobowych w ramach hostingu poczty elektronicznej