Logo Ministerstwa Zdrowia
NFZ logo

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZOZ w Stalowej Woli wziął udział w drugiej edycji programu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt nr: POWR.05.02.00-00-0001/20). Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Środki finansowe z projektu to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek (osoby sprzątające), którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – ograniczyli swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt. Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przed zarażeniem.

Dzięki Funduszom Europejskim, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy otrzymał na współrealizację ww. programu kwotę dofinansowania w wysokości 189 831,38 zł. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie zadania z części A grantu, polegające na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach:

  • pielęgniarki,
  • fizjoterapeuty,
  • opiekuna medycznego,
  • osoby sprzątającej (salowej).

W pierwszej edycji programu, która miała miejsce w drugiej połowie 2020 roku, ZPO otrzymał łączną wysokość grantu w kwocie 244 672,89 zł, z czego część A grantu w wysokości: 220 361,54 zł, została przeznaczona na wypłatę dodatków  do wynagrodzeń ww. pracowników, natomiast część B grantu w wysokości: 24 311,35 zł na zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz pacjentów Zakładu.

POWER EU